...

De forma general, i sense justificació de situació de força major, un cop s’hagi efectuat el pagament de les Colònies d’estiu o Summer Camp, aquest NO ÉS REEMBORSABLE.

Només es valorarà retornar l’import abonat de la reserva de la plaça o de la inscripció total en els següents casos d’emergència o força major:

Abans de cancel·lar, comprova si el teu cas està inclòs en les següents situacions i si pots proporcionar la documentació sol·licitada. Recorda que les cancel·lacions només es podran fer abans de la data d’inici de les colònies.

SITUACIONS DE FORÇA MAJOR AMB POSSIBLITAT DE REEMBORSAMENT (requereixen documentació):

a) Defunció hoste principal o addicional, o un familiar directe o cuidador. En aquests casos, hauràs de proporcionar un document tipus certificat de defunció.

b) Malaltia o lesió greu inesperada que afecti a l’inscrit o a un membre de la família de primer grau (pares o germans). Hauràs de presentar un informe mèdic on es confirmi que la persona no pot anar de colònies a causa d’una malaltia o lesió greu i inesperada. La data d’expedició del document haurà de ser posterior a la data del pagament, i caldrà enviar-ho per correu electrònic a activitats@alberglamolina.com en un termini de 2 dies des de la cancel·lació. Les malalties preexistents conegudes per l’usuari en el moment de reservar no estan cobertes per la nostra Política de cancel·lació.

c) Obligacions imposades per les autoritats, entre les quals s’inclouen: citacions per a ser membre d’un jurat popular o mesa electoral, restriccions per viatjar, compareixences judicials o absència deguda a una missió militar, confinament per causa d’epidèmies i/o prevenció d’aquestes* (consultar punt e). Hauràs de proporcionar una còpia del comunicat oficial emès amb posterioritat al pagament de la reserva en el qual figuri el nom de la persona subjecta a alguna d’aquestes obligacions o escrit oficial.

d) Catàstrofes naturals, terrorisme i disturbis civils o polítics que impedeixin a l’hoste viatjar cap o des del lloc de destinació o que no permetin garantir una estada segura.

e) Epidèmies que afectin sobtadament una regió o un grup de persones. Queden excloses les malalties que ja estan associades amb una zona determinada. Les mesures que prenguem si es produeix un brot d’alguna malaltia i l’abast d’aquestes dependran dels comunicats oficials que emetin l’Organització Mundial de la Salut i les autoritats locals.

f) Restriccions de viatge imposades per l’administració pública, un cos de les forces de l’ordre o una entitat militar que restringeixin els desplaçaments des de o cap a la ubicació de l’allotjament o de l’experiència.

g) Avisos sobre amenaces a la seguretat emesos en relació amb la ubicació de l’allotjament on es preveu realitzar les colònies d’estiu i/o Summer Camp.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.